Mallorca aspira, honestament, a ser una destinació sostenible i regenerativa, i només es pot posicionar com a tal en un mercat que hagi considerat totes les seves opcions. La combinació correcta de recursos, de serveis de suport i de productes d’alta qualitat ha d’estar present o s’ha de desenvolupar d’una manera adequada en un temps breu.

El desenvolupament de les destinacions sostenibles implica un procés en el qual un territori i la seva comunitat d’acollida, generen i reforcen les seves dinàmiques econòmiques, socials i culturals per a permetre l’articulació dels diferents components del turisme i la seva posada a disposició del mercat d’una forma intel·ligent i responsable.

Per dur a terme aquest procés és crucial la participació de tots els agents que interactuen amb i en la destinació. També és fonamental tenir un projecte comú amb una visió compartida que defineixi la gestió de la destinació, així com una política turística i la seva adequada gestió.

Mallorca vol vincular la seva planificació estratègica a l’avaluació de l’illa incloent reptes fonamentals relatius a la sostenibilitat ambiental i social, la identificació i la proposta de decisions estratègiques i un conjunt de polítiques turístiques que cal seguir en àrees clau de l’illa.

Volem que aquesta estratègia inclogui objectius mesurables, viables i ambiciosos en temes de sostenibilitat i segueixi l’esquema de criteris i objectius globals establerts en l’agenda de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

Per aquest motiu i per treballar amb la millor eina disponible en aquests moments i que ens permeti assolir uns objectius tan necessaris, Mallorca presentarà la candidatura per formar part de la xarxa d’Observatoris de Turisme Sostenible de l’Organització Mundial del Turisme.

QUÈ ÉS LA XARXA INTERNACIONAL D’OBSERVATORIS DE TURISME SOSTENIBLE?

La Xarxa Internacional d’Observatoris de Turisme Sostenible és un ens de la Organització Mundial del Turisme.

Es va crear en 2004 amb l’objectiu de donar suport a la millora contínua de la sostenibilitat i col·laborar en la capacitat de recuperació del sector turístic mitjançant la vigilància sistemàtica i periòdica dels resultats i l’impacte del turisme, a fi de comprendre millor l’ús dels recursos en tot el destí i fomentar la gestió responsable del turisme.

Mitjançant l’aplicació sistemàtica de tècniques de vigilància, avaluació i gestió de la informació, la xarxa proporciona instruments clau per a enfortir la capacitat institucional als encarregats de la formulació de polítiques, els planificadors i els administradors del turisme i altres parts interessades. 

Atès que l’adopció de decisions basades en dades i elements contrastats és de suma importància per al desenvolupament del turisme sostenible, els observatoris s’estan consolidant com un instrument essencial per a millorar contínuament la sostenibilitat del sector turístic. 

Els observatoris tenen el potencial d’estimular i catalitzar el desenvolupament innovador dels destins i exerceixen un paper fonamental per a la vigilància i el tractament de qüestions com la creació d’ocupació, el consum i la producció sostenibles, la salut pública i la seguretat, els drets humans, la qualitat de l’educació i les desigualtats.

QUI HI FORMA PART?

30 membres dels 5 continents: 9 a Xina, 1 a Grècia, 1 a Mèxic, 1 a Brasil, 5 a Indonesia, 1 a Croàcia, 1 a USA, 1 a Nova Zelanda, 1 a Itàlia, 1 a Panamà 1 a Guatemala, 1 a Argentina, 1 a Austràlia, 1 a Canadà, 3 a Portugal i, fins al moment, 1 a Espanya, Navarra.

Mallorca serà el segon Observatori espanyol de la xarxa.

PUNTS CLAUS DE LA XARXA. QUÈ SUPOSA PER A MALLORCA?

De manera implícita a la gestió de l’Observatori es troba la creació d’un perfil clar de Mallorca com a destinació turística, al qual es tinguin presents:

  • Els fluxos turístics.
  • El context econòmic illenc.
  • El marc estructural de l’illa.

La feina principal de l’Observatori es centrarà en:

  • Monitoritzar, sobre dades reals, l’impacte econòmic, social i mediambiental del turisme en la destinació.
  • Generar noves fonts d’informació i anàlisi que sorgeixen de la cooperació i intercanvi mutu d’informació i experiències.
  • Generar sinèrgies i un aprenentatge cooperatiu per al disseny de polítiques i estratègies basades en els criteris irrenunciables de: desenvolupament sostenible, aprofitament constant dels avanços tecnològics i cura del patrimoni sociocultural.

 

INFO GENERAL OMT

159 estats membres, 6 membres associats i 2 observadors (Santa Seu i Palestina).

Principals àrees d’actuació: desenvolupament sostenible, competitivitat, innovació digital i transformació, cooperació tècnica, responsabilitat ètica, cultural i social.

“Els governs han de saber aprofitar la capacitat única del turisme per a la creació de feina, per a l’impuls de la igualtat i de la inclusió”, Zurav Pololikashuili, Secretari General de l’OMT

Darrera acció de la OMT: “Iniciativa mundial sobre turisme i plàstics”.

https://www.unwto.org/es/iniciativa-mundial-turismo-plasticos